เว็บไซต์กลุ่มงาน


โปรแกรมสำนักงาน (E-Service)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1 ข่าวกิจกรรมจาก สพป.นภ.1

ข่าวกิจกรรมจากโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับโรงเรียน ข่าวกิจกรรมสำหรับโรงเรียน


Random Name Random Name Random Name
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ประกาศเจตจำนงสุจริต

การมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต

การเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง
Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name
การบริหารงานบุคคล
Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name
การดำเนินงานป้องกันการทุจริต
Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name
Random Name
Random Name
Random Name
Random Name
Random Name
Random Name

การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน


ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

197

โรงเรียนในสังกัด

2,050

ครูและบุคลากรในสังกัด

22,936

นักเรียนในสังกัด

81

บุคลากร สพป.นภ 1