ผู้บริหาร

 

นายสวัสดิ์ แสงขัน

ผู้อำนวยการ สพป.นภ 1

E-mail:Sawat.sangkun@gmail.com

081-8841690

 

นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์

รองผู้อำนวยการ สพป.นภ 1

E-mail: -

081-9645843


นายสัญญา กุลสุวรรณ์

รองผู้อำนวยการ สพป.นภ 1

E-mail: -

094-2569450


นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์

รองผู้อำนวยการ สพป.นภ 1

E-mail: -

087-9525348

     

ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย

     

นางสาวนุสสรา แผ่นทอง

ผู้อำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

E-mail:admin.group@nb1.go.th

089-8617302


นางกัญจนพร ป้องพรมมา

ปฎิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

E-mail:kanjana2514@gmail.com

080-0068451


นายประดิษฐ์ ศรีลุนช่าง

ผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

E-mail:pdit2508@gmail.com

089-6198404


นางณัฏฐ์ภรณ์ กงวงษ์

ผู้อำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

E-mail:nutporn2560@gmail.com

061-6594246


นางสาวเกดสินี พลบูรณ์

ปฎิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการ

กลุ่มนิเทศฯ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

E-mail:drkate.2559@gmail.com

042-378296


นางศศิธิดา เวชกูล

ผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

E-mail:taktan333@gmail.com

089-7120702


นางอัจฉรียา พงศ์ภูริจำรัส

ปฎิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

E-mail:tudtu_9@hotmail.com

095-5394269


นางสาวปิยะพร ประภูชะกา

ปฎิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

E-mail:pu.praphuchaga@gmail.com

084-8711818


นางสาวภิชญาดา ประภาธีรวงศ์

ผู้อำนวยการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

E-mail:suwadee.ant@gmail.com

092-9174959


นายยันยง ติดสุข

ปฎิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการ

กลุ่มกฎหมายและคดี

E-mail:yytd2009@hotmail,com

087-2233433