กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ภิชญาดา ประภาธีรวงศ์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

นางสาวสิริมา สิมดี

เจ้าหน้าที่กลุ่ม