กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

นางสาวเกดสินี พลบูรณ์

ปฎิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสมถวิล ติดสุข

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวปานรพี ทัพธานี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวปิยะพร ประภูชะกา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายคำบุญ โพธิ์ดา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวกนิษฐา ศิริวงษ์ขัน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายนฤบดินทร์ นันทะกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวประไพรพร สาวะรก

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายเกียรติศักดิ์ จันทร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวลาภิศรินทร์ บุญประเสริฐ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางอะโนมา ศรีแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นาย ธานี ศรีวงศ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายสุขอนันต์ อักษร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวปัณณรัตน์ บุญพรม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายชัยสิทธิ์ คำภู

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายจิระวัฒน์ โต๊ะชาลี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวลลิตา ชัยหงษา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


นางสุภาพร จันเทศ

เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวภคพร ผาแดง

เจ้าพนักงานธุรการ