กลุ่มอำนวยการ

 

นางสาวนุสสรา แผ่นทอง

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางจีรพรรค์ ดวงจำปา

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ


นางรัชนี พาลกุล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


...

...


นางจิตลัดดา สัจจเขต

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวตรีพัฒตราณ์ นิรงค์บุตร

พนักงานพิมพ์ดีด


นายสายัญ ชัยรัตน์

ลูกจ้างชั่วคราว


นายสุรศักดิ์ อินทรเพชร

ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4


นางสาวชบาไพร กลื่นกระโทก

พนักงานทำความสะอาด


นางสาวมะลิ เพชรใสดี

พนักงานรักษาความสะอาด


นายปิยวัฒน์ ปุยจันทร์

เวรยามรักษาความปลอดภัย


นายศรีสมคิด สารศรี

เวรยามรักษาความปลอดภัย