หน่วยตรวจสอบภายใน

 

นางอัจฉรียา พงศ์ภูริจำรัส

ผู้อำนวยการหน่วยฯ

 

นางพนิดา นูนาเหนือ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ