แนวทางการดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา