กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560


พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2562


พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2562


พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2562


พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546


พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545


พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562