กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 

นางศศิธิดา เวชกูล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทร : 089-7120702

 

นางสาวชุติมา เบญจวงศ์ลิขิต

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

โทร : 094-9609232


นางสาวเบญญาภา อระบุตร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

โทร : 088-2858660


นางอุบล ฉิมลี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โทร : 089-5699141


นางสาวชัญญรัชต์ หัสดีสุรยุทธ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

โทร : 086-7695887


นางเตือนใจ ชิณโคตร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โทร : 091-0563227


นางสาวสานิยา สุนทราธรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โทร : 088-5680532


นางเทวา จันทนาม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โทร : 087-6853993


นางเงินตรา ศรีจันทะ

เจ้าหน้าที่กลุ่ม

โทร : -


นางสาวดวงแข ศรีพรรณ

เจ้าหน้าที่กลุ่ม

โทร : 086-3054535