ขั้นตอนการให้บริการ


กลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มกฎหมายและคดีกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


*********************************

หน่วยตรวจสอบภายใน