กลุ่มนโยบายและแผน

 

นางกัญจนพร ป้องพรมมา

ปฎิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางสาวจีรนันท์ บุตรคำโชติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาววันทะนี ตะแสนลี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวณิชชากร โพธิ์วงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายนริศ อินทร์งาม

เจ้าหน้าที่กลุ่ม