ผู้บริหาร

 

นายรัฐอิสรา กงวงษ์

ผู้อำนวยการ สพป.นภ 1

E-mail:rathisarakongwong@gmail.com

062-3405098

 
รองศุภกร

นายศุภกร วิแสง

รองผู้อำนวยการ สพป.นภ 1

E-mail: ch.wisaeng@gmail.com

087 2328119

รองพิสิษฐ์

นายพิสิษฐ์ คงผดุง

รองผู้อำนวยการ สพป.นภ 1

E-mail: pisit937@gmail.com

089 9375991

รองธีรภัทร์

นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์

รองผู้อำนวยการ สพป.นภ 1

E-mail: teeraput.pa@gmail.com

081 2600298

     

ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย

     

นางสาวนุสสรา แผ่นทอง

ผู้อำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

E-mail:admin.group@nb1.go.th

089-8617302


นางกัญจนพร ป้องพรมมา

ปฎิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

E-mail:kanjana2514@gmail.com

080-0068451


นายประดิษฐ์ ศรีลุนช่าง

ผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

E-mail:pdit2508@gmail.com

089-6198404


นางณัฏฐ์ภรณ์ กงวงษ์

ผู้อำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

E-mail:nutporn2560@gmail.com

061-6594246


นางสาวอัมรา เวียงแสง

ปฎิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการ

กลุ่มนิเทศฯ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

E-mail:amara.nbp1@esdc.go.th

088-5346195


นางศศิธิดา เวชกูล

ผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

E-mail:taktan333@gmail.com

089-7120702


นางอัจฉรียา พงศ์ภูริจำรัส

ปฎิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

E-mail:tudtu_9@hotmail.com

095-5394269


นางสาวปิยะพร ประภูชะกา

ปฎิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

E-mail:pu.praphuchaga@gmail.com

084-8711818


-

ผู้อำนวยการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

E-mail:-

-


นายธีระ ประทุมชาติ

ปฎิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการ

กลุ่มกฎหมายและคดี

E-mail:lawyer@nb1.go.th

082-8552878