กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นายประดิษฐ์ ศรีลุนช่าง

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางสาวนัทธมน แก้วงาม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางเกษร ชินวัง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางพิสมัย ศรีพรรณ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวภิชญาดา ประภาธีรวงศ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวศิริมลรดา เตือนสกุลพันธ์

นักทรัพยากรบุคคล


นายไชยัณต์ โพลังกา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวจิรนุช เสมาเพชร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายประดิษฐ์ ศาลาศักดิ์

เจ้าพนักงานธุรการ


นายปัญญ แก้วเกิด

เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอนุสรา จิตไธสง

เจ้าหน้าที่กลุ่ม