กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นายประดิษฐ์ ศรีลุนช่าง

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางเกษร ชินวัง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางพิสมัย ศรีพรรณ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวภิชญาดา ประภาธีรวงศ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวศิริมลรดา เตือนสกุลพันธ์

นักทรัพยากรบุคคล


นายไชยัณต์ โพลังกา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวจิรนุช เสมาเพชร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายยันยง ติดสุข

นักทรัพยากรบุคคล


นายประดิษฐ์ ศาลาศักดิ์

เจ้าพนักงานธุรการ


นายปัญญ แก้วเกิด

เจ้าพนักงานธุรการ


มนตรี ชัยวินิตย์

เจ้าหน้าที่กลุ่ม