กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

นางสาวอัมรา เวียงแสง

ปฎิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางภัทนาพร เหล่าคนค้า

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวเกดสินี พลบูรณ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสมถวิล ติดสุข

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวปานรพี ทัพธานี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวปิยะพร ประภูชะกา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายคำบุญ โพธิ์ดา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวกนิษฐา ศิริวงษ์ขัน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายยอดชาย จันทะวงษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายนฤบดินทร์ นันทะกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวประไพรพร สาวะรก

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายเกียรติศักดิ์ จันทร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวลาภิศรินทร์ บุญประเสริฐ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางอะโนมา ศรีแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นาย ธานี ศรีวงศ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายสุขอนันต์ อักษร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


นางสาวปัณณรัตน์ บุญพรม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


นายชัยสิทธิ์ คำภู

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


นางสาวลลิตา ชัยหงษา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


นางสุภาพร จันเทศ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน