หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล

(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


(3) การพัฒนาบุคลากร


(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ


(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ