แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์