การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ปี


- นำส่งย้ายครู โรงเรียน
- นำส่งย้ายครู ส่งเขต
- ปฏิทินการย้าย รายละเอียดตัวชี้วัด
- ตำแหน่งว่าง - ข้อมูลอัตรากำลัง - ความต้องกา
- ว3-2567_แนวปฏิบัติการย้ายสับเปลี่ยน_TMS
- หลักเกณฑ์การย้าย ว_18_ลว_10_ก.ค._2566
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 คำร้องขอย้าย (word)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 คำร้องขอย้าย (pdf)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 7 และ 8 (word)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 7 และ 8 (pdf)
- ตัวอย่างเล่มเอกสารประกอบการย้าย
- แก้ไข ข้อมูลอัตรากำลังประชาสัมพันธ์การย้
- รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน
- คู่มือการย้ายสับเปลี่ยน ตำแหน่งครู