การดำเนินการตาม นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล