Random Name Random Name Random Name
เว็บไซต์กลุ่มงาน


โปรแกรมสำนักงาน (E-Service)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1 ข่าวกิจกรรมจาก สพป.นภ.1

ข่าวกิจกรรมจากโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับโรงเรียน ข่าวกิจกรรมสำหรับโรงเรียน


Random Name Random Name Random Name
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ประกาศเจตจำนงสุจริต

การมีส่นร่วมป้องกันการทุจริต

การมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต

การเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง
Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name
การบริหารงานบุคคล
Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name
การดำเนินงานป้องกันการทุจริต
Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name
Random Name
Random Name
Random Name
Random Name
Random Name
Random Name
Random Name

ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

199

โรงเรียนในสังกัด

2,050

ครูและบุคลากรในสังกัด

24,417

นักเรียนในสังกัด

80

บุคลากร สพป.นภ 1