กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

นายคำตา อ้วนสาเล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางสุลัคนา เสาวรส

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางภัทนาพร เหล่าคนค้า

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางพจนี เหล็กกล้า

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวมะลิวรรณ สุขใจ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


นางสาวเกดสินี พลบูรณ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวอัมรา เวียงแสง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสมถวิล ติดสุข

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายสุขอนันต์ อักษร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวพรรณนิดา ทัพธานี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


นายชัยสิทธิ์ คำภู

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


นางสาวปัณณรัตน์ บุญพรม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ