ชื่อ - นามสกุล :นางสาวยุวธิดา ยุงไธสง
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :งานลาศึกษาต่อ
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0898407340
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาและหรือระหว่างวันหยุดราชการ