ชื่อ - นามสกุล :นายพงษ์ศักดิ์ บึงมุม
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่อยู่ :ชั้น 3 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0862365294
Email :pbueng@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามและ...
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา