ชื่อ - นามสกุล :นางสาวมะลิวรรณ สุขใจ
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
ที่อยู่ :ชั้น 3 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0857560874
Email :maleewansukjai@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามและ...
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา