ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอัมรา เวียงแสง
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย
ที่อยู่ :ชั้น 3 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0885346195
Email :Am_wisa@yahoo.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามและ...
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย