ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรัศมีจันทร์ หัสดาลอย
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :วางฏีกาเบิกเงินประกันสัญญา ,ระบบ GFMIS
ที่อยู่ :ชั้น 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
Telephone :0867695887
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารการเงินและสิน...
หน้าที่ในกลุ่ม : วางฏีกาเบิกเงินประกันสัญญา