ชื่อ - นามสกุล :นายชูชาติ พุทธลา
ตำแหน่ง :ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สพป.นภ 1 ชั้น 2
Telephone :042-360661
Email :cputhlar@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...
หน้าที่ในกลุ่ม : กำกับ