ชื่อ - นามสกุล :นางกัญจนพร ป้องพรมมา
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานจัดทำและเสนอของบประมาณ
ที่อยู่ :สพป.นภ 1 ชั้น 2
Telephone :042-360661
Email :cputhlar@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานจัดทำและเสนอของบประมาณ