ชื่อ - นามสกุล :น.ส.อริยา ฉายเลิศทิพากร
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานข้อมูลสารสนเทศ
ที่อยู่ :สพป.นภ 1 ชั้น 2
Telephone :042-360661
Email :cputhlar@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...
หน้าที่ในกลุ่ม : งานข้อมูลสารสนเทศ