ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ ร.ท. พีระพันธ์ มะรัตน์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :ควบคุม กำกับ ดูแล กลุ่มนโยบายและแผน
ที่อยู่ :สพป.นภ 1 ชั้น 2
Telephone :042-360661
Email :cputhlar@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานจัดทำแผนพัฒนา