ผู้บริหาร

 

นายเกิดมี สอนเมือง

ผู้อำนวยการ สพป.นภ 1

E-mail:Kertmee.s@hotmail.com

095-6725737

 
รองบุญธรรม

นายบุญธรรม บรรเทาพิษ

รองผู้อำนวยการ สพป.นภ 1

E-mail: Buntram904@hotmail.com

083-3372904

รองรุ่งอรุณ

นายรุ่งอรุณ ป้องกัน

รองผู้อำนวยการ สพป.นภ 1

E-mail: sumborn@gmail.com

081 1843367

รองชาญ

นายศุภกร วิแสง

รองผู้อำนวยการ สพป.นภ 1

E-mail: ch.wisaeng@gmail.com

087 2328119


นางสาวนุสสรา แผ่นทอง

ผู้อำนวยการกลุ่ม

E-mail:admin.group@nb1.go.th

089-8617302


ว่าที่ ร.ท.พีระพันธ์ มะรัตน์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

E-mail:konnblp2012@gmail.com

087-2141947


นางสาวปิยะพร ประภูชะกา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม

E-mail:pu.praphuchaga@gmail.com

084-8711818


นางศศิธิดา เวชกูล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

E-mail:taktan333@gmail.com

089-7120702


นายประดิษฐ์ ศรีลุนช่าง

ผู้อำนวยการกลุ่ม

E-mail:pdit2508@gmail.com

089-6198404


นางสาวปราณี วสุเทพ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

E-mail:praneevasuthep@gmail.com

081-9543759


นายคำตา อ้วนสาเล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

E-mail:kamta.nbp1@esdc.go.th

081-9770198


นางณัฏฐ์ภรณ์ กงวงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่ม

E-mail:tudtu_9@hotmail.com


นางสาวชุติมา เบญจวงศ์ลิขิต

ผู้อำนวยการกลุ่ม

E-mail:benchutuma5@gmail.com

089-8428829


นายธีระ ประทุมชาติ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

E-mail:lawyer@nb1.go.th

082-8552878