การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล