หน่วยตรวจสอบภายใน

 

นางสาวชุติมา เบญจวงศ์ลิขิต

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางพนิดา นูนาเหนือ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ