[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
nb1
เมนูหลัก
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
New Document My Template
รวม link 1
http://www.nb1.go.th/meeting/index.php
http://202.143.164.82/article/

วีซีดีนำเสนอนโยบายฯ

วีซีดีนำเสนอนโยบาย สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2555
พยากรณ์อากาศ
 
คู่มือแนวปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ นร.

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : ยุทธนา คำทะเนตร
เสาร์์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 9947    จำนวนการดาวน์โหลด : 397 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 13 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
 
          การเรียนการสอนจำเป็นต้องใช้สื่อที่ดีจึงจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนได้เกิดความสนุกสนานเร้าใจ และมีความทรงจำที่ดี โปรแกรมบทเรียน หรือ Courseware เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการนำเสนอเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ดังนั้น การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมาย 3 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านนามะเฟือง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 27  คน  จำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้เวลาทดลอง 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ 1) โปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 6 หน่วย 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.43-0.77 มีค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.25 -0.67 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เท่ากับ 0.97 3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
  1. โปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพร้อยละ  81.35/82.41 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80
  2. โปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7090  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70.90
       3. นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน โดยรวมแล้วมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 18 ข้อ
               โดยสรุป โปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ นักเรียน
มีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนนี้ในระดับมาก จึงสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้


ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 29/ธ.ค./2555
      การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล รายวิชา วอลเลย์บอล 1 พ 41201 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 29/มิ.ย./2554
      การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 24/ก.พ./2554ความคิดเห็นที่ 1 พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 03:16:00
  ข้อความ :

     อยากได้วิธีทำค่ะ


โดย : jnampet@gmail.com    ไอพี : 203.172.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 อังคาร ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 10:32:56
  ข้อความ :

     สอบถามได้ที่โรงเรียนครับ


โดย : junkajangfah@hotmail.com    ไอพี : 1.2.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 จันทร์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 22:21:00
  ข้อความ :

     ไม่เปิดอบรมอีกหรอครับ ผมลืมหมดแล้วไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่ย้ายจากโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"


โดย : sakulaki    ไอพี : 223.207.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ cputhlar@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป