[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
nb1
เมนูหลัก
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
New Document My Template
รวม link 1
http://www.nb1.go.th/meeting/index.php
http://202.143.164.82/article/

วีซีดีนำเสนอนโยบายฯ

วีซีดีนำเสนอนโยบาย สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2555
พยากรณ์อากาศ
 
คู่มือแนวปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ นร.


  

ชื่อ : นายวิมล ศรีพันธบุตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าหมวดรถยนต์
หน้าที่หลัก : รับผิดชอบรถยนต์คันหมายเลข ม-0297 และ บง 2277
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0868595905

ชื่อ : นางมะลิ เพชรใสดี
ตำแหน่ง : คนทำความสะอาด
หน้าที่หลัก : 1. ทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำทั้งหมดในอาคารสำนักงานและห้องประชุม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0872350509

ชื่อ : นายสายัญ ชัยรัตน์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก : รักษาความสะอาดห้องประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ชุมชน ประจำอำเภอเมือง
อีเมล์ : nn1927@windowslive.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0883017601

ชื่อ : นางสาวพรทิพย์ สุราช
ตำแหน่ง : จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่หลัก : งานทั่วไป จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อีเมล์ : pontipbaza11@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0833289220

ชื่อ : นายสุรศักดิ์ อินทรเพชร
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า ช 4
หน้าที่หลัก : ซ่อม บำรุง ไฟฟ้า
อีเมล์ : Intarapet@windowslive.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0895729406

ชื่อ : นางสาวอัมรา เวียงแสง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย
อีเมล์ : Am_wisa@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0885346195

ชื่อ : นางสาวเกดสินี พลบูรณ์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0892780495

ชื่อ : นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
อีเมล์ : Pratya44@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0877747159

ชื่อ : นางสาวมะลิวรรณ สุขใจ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
อีเมล์ : maleewansukjai@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0857560874

ชื่อ : นางบัวประกายแก้ว มาร์ติน
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
อีเมล์ : maleewansukjai@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0865564178

ชื่อ : นายณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานนิเทศการศึกษา จัดทำแผนนิเทศ เครื่องมือนิเทศ สรุปผลการนิเทศ
อีเมล์ : supnb21@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0819754847

ชื่อ : นางสุลัคนา เสาวรส
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล์ : Mssuluckana865@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0868632580

ชื่อ : นางปิยฉัตร์ ใจเอื้อ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)
อีเมล์ : piyajaiuea@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0899416761

ชื่อ : นางอัมราวดี ช่วยเมือง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
อีเมล์ : Amarawadee513@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0857542496

ชื่อ : นางสาวปิยะพร ประภูชะกา
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT)
อีเมล์ : Pick_kub@ windowslive.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0848711818

ชื่อ : นายอุทัย เมืองคุณ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : uthai1951011@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0819542063

ชื่อ : นางพจนี เหล็กกล้า
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
อีเมล์ : Taum04@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0898420622

ชื่อ : นางวงษ์จันทร์ จันทร์ชมภู
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : โครงการโรงเรียนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
อีเมล์ : Wongjan.nbp1@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0897102503

ชื่อ : นางภัทนาพร เหล่าคนค้า
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม
อีเมล์ : Num3414@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0831478174

ชื่อ : นายพงษ์ศักดิ์ บึงมุม
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
อีเมล์ : pbueng@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0862365294
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผอ.สพป/รอง ผอ.สพป
6 : กลุ่มนโยบายและแผน
7 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 : กลุ่มบริหารการเงินและสิน...
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
10 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
11 : กลุ่มอำนวยการ
12 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและ...
13 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...