[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
nb1
เมนูหลัก
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
New Document My Template
รวม link 1
http://www.nb1.go.th/meeting/index.php
http://202.143.164.82/article/

วีซีดีนำเสนอนโยบายฯ

วีซีดีนำเสนอนโยบาย สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2555
พยากรณ์อากาศ
 
คู่มือแนวปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ นร.


  

ชื่อ : น.ส.ชุติมา เบญจวงศ์ลิขิต
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0898428828

ชื่อ : นางสาวรัศมีจันทร์ หัสดาลอย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : วางฏีกาเบิกเงินประกันสัญญา ,ระบบ GFMIS
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0867695887

ชื่อ : นางสาววรรณภา ภูพันนา
ตำแหน่ง : จนท.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
หน้าที่หลัก : เบิกจ่ายค่าวัสดุ และ ค่าจ้างเหมา ต่าง ๆ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0872262795

ชื่อ : น.ส. ภรพรรณ พาเตาะ
ตำแหน่ง : จนท.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน้าที่หลัก : จนท.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042360487

ชื่อ : นางวิไลวรรณ ศรีสะอาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0868564673

ชื่อ : นางพนิดา นูนาเหนือ
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0892790357

ชื่อ : นางพิกุล นินนานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0828555942

ชื่อ : นางขนิษฐา ชายทวีป
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานการขออนุญาตพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0857478360

ชื่อ : นายกฤษ พงศ์ภูริจำรัส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
อีเมล์ : sarakul09@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0869969039

ชื่อ : นางสาวนุสสรา แผ่นทอง
ตำแหน่ง : นักจัดการงานการทั่วไป ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ทำหน้าที่เลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
อีเมล์ : nus6408@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0875896105

ชื่อ : นายสมบูรณ์ นาหล่อง
ตำแหน่ง : นักจัดการงานการทั่วไป ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ควบคุมดูแลการใช้ยานพาหนะและการเบิกจ่ายน้ำมันเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น
อีเมล์ : somboon@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0857463359

ชื่อ : นางจีรพรรค์ ดวงจำปา
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ควบคุมงบประมาณตามโครงการประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : jumpa_yudee@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0801937046

ชื่อ : นางรัชนี พาลกุล
ตำแหน่ง : นักจัดการงานการทั่วไป ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานสวัสดิการ สวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อีเมล์ : ann_pam@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0857543223

ชื่อ : นางสาวเอื้อมพร ปุยจันทร์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : งานประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายใน/ภายนอก
อีเมล์ : puichan_a1@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0895713317

ชื่อ : นางปราณี มุกดาม่วง
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ 3
หน้าที่หลัก : 1. ทำหน้าที่เลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0830110600

ชื่อ : นายสำนวน โพธิ์ศาลาแสง
ตำแหน่ง : ช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3
หน้าที่หลัก : ควบคุมการซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์เพื่อใช้งานได้ตามปกติ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0879534418

ชื่อ : นายอภัย พวงปัญญา
ตำแหน่ง : พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
หน้าที่หลัก : รับผิดชอบรถยนต์คันหมายเลข ม-0164 และ 80-4565
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0887396945

ชื่อ : นายเตชิษฐ คำโม
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก : รับผิดชอบรถยนต์คันหมายเลข นข-393 และ กข 4044
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0879353200

ชื่อ : นายนพดล พรมจันทร์
ตำแหน่ง : รปภ.
หน้าที่หลัก : ดูแล รักษาทรัพย์สินและความเรียบร้อยภายในบริเวณสำนักงานตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ของทุก ๆ วัน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0887344941

ชื่อ : นายไขแสง สาวันดี
ตำแหน่ง : คนสวน
หน้าที่หลัก : ปลูกและดูแลต้นไม้ในสำนักงาน หอประชุมและบริเวณห้องน้ำห้องส้วมให้สวยงาม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0836747050
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผอ.สพป/รอง ผอ.สพป
6 : กลุ่มนโยบายและแผน
7 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 : กลุ่มบริหารการเงินและสิน...
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
10 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
11 : กลุ่มอำนวยการ
12 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและ...
13 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...