[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
nb1
เมนูหลัก
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
New Document My Template
รวม link 1
http://www.nb1.go.th/meeting/index.php
http://202.143.164.82/article/

วีซีดีนำเสนอนโยบายฯ

วีซีดีนำเสนอนโยบาย สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2555
พยากรณ์อากาศ
 
คู่มือแนวปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ นร.

  

  หมวดหมู่ : การงานอาชีพฯ
เรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
blog name : yuthana
ระดับ : [ มือใหม่ ]
เข้าชม : 8692
เสาร์์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 ปักหมุดและแบ่งปัน
    

บทคัดย่อ

การเรียนการสอนจำเป็นต้องใช้สื่อที่ดีจึงจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนได้เกิดความสนุกสนานเร้าใจ และมีความทรงจำที่ดี โปรแกรมบทเรียน หรือ Courseware เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการนำเสนอเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ดังนั้น การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมาย 3 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านนามะเฟือง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 27 คน จำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้เวลาทดลอง 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ 1) โปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 หน่วย 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.43-0.77 มีค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.25 -0.67 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เท่ากับ 0.97 3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
  1. โปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพร้อยละ 81.35/82.41 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80
  2. โปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7090 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70.90
3. นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน โดยรวมแล้วมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 18 ข้อ
โดยสรุป โปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนนี้ใน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
อาชีพ :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
yuthana
นายยุทธนา คำทะเนตร
1/3/2519
โรงเรียนบ้านนามะเฟือง
1 เรื่อง
[ มือใหม่ ]

การงานอาชีพฯ 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 29/ธ.ค./2555