กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

นายคำตา อ้วนสาเล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางสุลัคนา เสาวรส

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางภัทนาพร เหล่าคนค้า

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวเกดสินี พลบูรณ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


นางสาวอัมรา เวียงแสง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสมถวิล ติดสุข

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายสุขอนันต์ อักษร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวปานรพี ทัพธานี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายชัยสิทธิ์ คำภู

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


นางสาวปัณณรัตน์ บุญพรม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ


นายคำบุญ โพธิ์ดา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวกนิษฐา ศิริวงษ์ขัน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายยอดชาย จันทะวงษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสุภาพร จันเทศ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน