ผู้บริหาร

 

นายเกิดมี สอนเมือง

ผู้อำนวยการ สพป.นภ 1

E-mail:Kertmee.s@hotmail.com

095-6725737

 
รองบุญธรรม

นายบุญธรรม บรรเทาพิษ

รองผู้อำนวยการ สพป.นภ 1

E-mail: Buntram904@hotmail.com

083-3372904

รองศุภกร

นายศุภกร วิแสง

รองผู้อำนวยการ สพป.นภ 1

E-mail: ch.wisaeng@gmail.com

087 2328119

รองพิสิษฐ์

นายพิสิษฐ์ คงผดุง

รองผู้อำนวยการ สพป.นภ 1

E-mail: pisit937@gmail.com

000 0000000


นางสาวนุสสรา แผ่นทอง

ผู้อำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

E-mail:admin.group@nb1.go.th

089-8617302


ว่าที่ ร.ท.พีระพันธ์ มะรัตน์

ผู้อำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

E-mail:konnblp2012@gmail.com

087-2141947


นายประดิษฐ์ ศรีลุนช่าง

ผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

E-mail:pdit2508@gmail.com

089-6198404


นางณัฏฐ์ภรณ์ กงวงษ์

ผู้อำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

E-mail:nutporn2560@gmail.com

061-6594246


นายคำตา อ้วนสาเล

ผู้อำนวยการ

กลุ่มนิเทศฯ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

E-mail:kamta.nbp1@esdc.go.th

081-9770198


นางศศิธิดา เวชกูล

ผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

E-mail:taktan333@gmail.com

089-7120702


นางอัจฉรียา พงศ์ภูริจำรัส

ผู้อำนวยการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

E-mail:tudtu_9@hotmail.com

095-5394269


นางสาวปิยะพร ประภูชะกา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

E-mail:pu.praphuchaga@gmail.com

084-8711818


นางสาวปราณี วสุเทพ

ผู้อำนวยการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

E-mail:praneevasuthep@gmail.com

081-9543759


นายธีระ ประทุมชาติ

ผู้อำนวยการ

กลุ่มกฎหมายและคดี

E-mail:lawyer@nb1.go.th

082-8552878