กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 

นางศศิธิดา เวชกูล

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

น.ส.เบญญาภา อระบุตร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวชัญญรัชต์ หัสดีสุรยุทธ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวจิราภรณ์ สวัสดี

เจ้าหน้าที่กลุ่ม


นางสาวดวงแข ศรีพรรณ

เจ้าหน้าที่กลุ่ม


นางสาวพรลภัส ชินศรีวงศ์กูล

เจ้าหน้าที่กลุ่ม