กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

นางอัจฉรียา พงศ์ภูริจำรัส

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นางกาญจนา พวงพันธ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


นางวิลาสินี สมใจ

นักวิชาการศึกษาชำการ


นางสาวอัจฉรา คำแสนดี

เจ้าหน้าที่กล่ม