กลุ่มอำนวยการ

 

นางสาวนุสสรา แผ่นทอง

ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

นายสมบูรณ์ นาหล่อง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางจีรพรรค์ ดวงจำปา

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ


นางรัชนี พาลกุล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาววัลยา จิตรา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางปราณี มุกดาม่วง

พนักงานธุรการ ระดับ ส4/หัวหน้า


นายสำนวน โพธิ์ศาลาแสง

ช่างครุภัณฑ์ ระดับ ช 3


นายวิมล ศรีพันธบุตร

หัวหน้าหมวดยานยนต์


นายสายัญ ชัยรัตน์

ลูกจ้างชั่วคราว


นายสุรศักดิ์ อินทรเพชร

ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4


นางสาวชบาไพร กลื่นกระโทก

พนักงานทำความสะอาด


นางสาวมะลิ เพชรใสดี

พนักงานรักษาความสะอาด


นายปิยวัฒน์ ปุยจันทร์

เวรยามรักษาความปลอดภัย


นางสาวตรีพัฒตราณ์ นิรงค์บุตร

พนักงานพิมพ์ดีด


นายมานิตย์ นารักษา

เวรยามรักษาความปลอดภัย