กฏหมาย/ระเบียบ
กฏหมาย/ระเบียบ


พระราชบัญญัติ


:: กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองฯ พ.ศ.2542
:: กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองฯ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549
:: การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
:: การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522
:: การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533
:: การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553  
:: การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ.2526
:: การพนัน พุทธศักราช 2478
:: การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
:: การทะเบียนราษฎร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
:: การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
:: การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545
:: การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
:: การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
:: ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
:: คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551
:: คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554
:: คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
:: ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
:: เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478
:: เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
:: เครื่องแบบนักเรียนพุทธศักราช 2482(ยกเลิกแล้ว)
:: เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482
:: เงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ.2502
:: เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
   ทางการศึกษา พ.ศ.2547
:: เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำปหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
   ทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
;; เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538
:: เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
:: เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
   (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
   และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547)
:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550
:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551
:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554
:: จดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478
:: จดทะเบียนครอบครัว(ฉะบับที่ 2) พุทธศักราช 2482
:: จดทะเบียนครอบครัว(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2533
:: ชื่อบุคคล พ.ศ.2505
:: ชื่อบุคคล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2530
   (แก้ไขให้หญิงหม้ายโดยความตายของสามีมีสิทธิเลือกใช้นามสกุล)
:: ชื่อบุคคล(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
:: ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
:: บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
:: บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
:: บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2542
:: บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
:: บำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ 23)พ.ศ.2551
:: ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ.2542
:: ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542  
:: ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2550(แก้ไข)
:: ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
:: ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
:: ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที่2) พ.ศ.2549
:: ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2550
:: ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที่4) พ.ศ.2550
:: ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539
:: พนักงานอัยการ พ.ศ.2498
:: ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2534
:: มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540
:: ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.2546
:: ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
:: ยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2522
:: ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
:: ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535
:: ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2523 (ยกเลิกแล้ว)
:: ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
:: ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551
:: ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
:: ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 (ยกเลิกแล้ว)
:: ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
:: ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521
:: ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
:: ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่2) พ.ศ.2535
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่3) พ.ศ.2536
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่4) พ.ศ.2543
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่5) พ.ศ.2545
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่6) พ.ศ.2546
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่7) พ.ศ.2550
:: โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
:: ล้างมลทินฯ พ.ศ.2550
:: ลูกเสือ พ.ศ.2551
:: วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
:: ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540
:: ว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พุทธศักราช 2471
:: ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534
:: ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
:: ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542
:: ว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน
   ที่มิใช่หน่วยราชการ พ.ศ.2534
:: ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
:: วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
:: สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติ..ฯพ.ศ.2546
:: ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
:: ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
:: ส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2521
:: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
:: สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกา

:: การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ พ.ศ.2535
:: การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ(ฉบับที่2) พ.ศ.2535
:: การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ(ฉบับที่3) พ.ศ.2539
:: การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ(ฉบับที่4) พ.ศ.2549
:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2527
:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่3) พ.ศ.2528
:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่4) พ.ศ.2529
:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่5) พ.ศ.2534
:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่6) พ.ศ.2541
:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่7) พ.ศ.2548
:: ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547
:: ค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2550
:: เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลัง
   ของส่วนราชการ พ.ศ.2551
:: เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523
:: เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2532
:: เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2533
:: เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534
:: เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548
:: เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550
:: เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550
:: ว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ.2521
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

กฏ

กระทรวง(ศึกษาธิการ)

:: กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
:: กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน    กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
   กรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
:: กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
   กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
:: กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรม
   การและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ
   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
:: กำหนดจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
   ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ..ศ.2548
:: กำหนดจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ
   พ.ศ.2548 
:: กำหนดจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับ
   บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ พ.ศ.2550
:: กำหนดจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและ
   ประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2548
:: กำหนดจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
   ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548
:: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
:: กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   พ.ศ.2546
:: กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการ
   แนะแนว ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง พ.ศ.2548
:: กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอื่น พ.ศ.2547
:: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
:: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
   พ.ศ.2545
:: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
   และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550
:: กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและลักษณะของงานที่จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.2547
:: การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
:: การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549
:: การประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ.2549
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี พ.ศ.2546
 
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548
 
:: แบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ.2546
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
 
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ.2546
 
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พ.ศ.2546
 
:: ว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
   ตามอัธยาศัย พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546    พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2554
:: ว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน    พ.ศ.2554
:: ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548  
กระทรวง(นายกรัฐมนตรี)

:: ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553
:: ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553
:: (2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการในทางปกครอง พ.ศ.2539
::
(2540) ฉบับที่ 2 ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการในทางปกครอง พ.ศ.2539
::
(2540) ฉบับที่ 3 ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการในทางปกครอง พ.ศ.2539
:: (2540) ฉบับที่ 5 ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการในทางปกครอง พ.ศ.2539
:: บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
:: (2541) ออกตามความใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
:: ฉบับที่ 2(2541) ออกตามความใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
:: ฉบับที่ 3(2541) ออกตามความใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
:: ฉบับที่ 4(2542) ออกตามความใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
:: กำหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องนำประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปลงพิมพ์
   ในราชกิจจานุเบกษาตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
:: (ฉบับที่ 71(2523) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน 2478
:: (ฉบับที่ 81(2536) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน 2478
:: (ฉบับที่ 90(2544) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน 2478
:: (ฉบับที่ 91(2546) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน 2478
:: (ฉบับที่ 92(2547) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน 2478
กระทรวง(ศาลปกครอง)

:: ฉบับที่4(พ.ศ.2540) การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครอง
:: ฉบับที่5(พ.ศ.2540) การมีผลของคำสั่งทางการปกครอง
:: ฉบับที่6(พ.ศ.2542) การคัดค้านเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาทางปกครอง
:: ฉบับที่7(พ.ศ.2542) การคัดค้านคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง
:: ฉบับที่8(พ.ศ.2542) การมอบอำนาจการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
:: ฉบับที่9(พ.ศ.2542) มาตรบังคับทางการปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัด
:: ฉบับที่10(พ.ศ.2542) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกำหนดจำนวนค่าปรับทางปกครอง
:: ฉบับที่11(พ.ศ.2542) พยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือเพื่อแจ้งคำสั่ง
:: ฉบับที่12(พ.ศ.2542) การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เป็นคำสั่งทางปกครอง
กฎกระทรวง(การคลัง)

:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแลฯเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแลฯเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ(ฉบับที่2)พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแลฯเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ(ฉบับที่3)พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแลฯเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ(ฉบับที่4)พ.ศ.2552
ก.พ.

:: ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.2553
:: ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติ
   ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552
:: ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
:: ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552
:: ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544(ไม่ใช้บังคับแล้ว)
:: ฉบับที่ 28(พ.ศ.2548)ว่าด้วยอำนาจการลงโทษฯ
:: ฉบับที่ 29(พ.ศ.2548)ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ก.พ.ค.

:: ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551
:: แก้คำผิด กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์ฯ พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2552
:: ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2551
ก.ค.ศ.

:: ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรททางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า
   หรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553  คำอธิบาย
:: ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการฯ พ.ศ.2550
:: ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ.2550
:: ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
:: ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
:: ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กคศ.(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กคศ.(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2552
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กคศ. พ.ศ.2552
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ.2548 (ยกเลิกแล้ว)
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน
   ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   พ.ศ.2548  กฎฉบับนี้ถูกศาลปกครองพิพากษาให้เพิกถอนเฉพาะ ข้อ1(1)  

ระเบียบ ข้อบังคับ

กระทรวงศึกษาธิการ

:: ว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553
:: ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 (ยกเลิกแล้ว)
:: ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547
::
ว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
:: ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547
 
:: ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์ของสถานศึกษา พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการตรวจประเมินคุณภาพและการอนุญาตใช้สื่อกาเรียนรู้ในการศึกษา
   ขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2552
:: ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
   ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน..ฯ
:: ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการบางฉบับที่ไม่เหมาะสมฯ พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.2534
:: ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ.2552
:: ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2543 (ยกเลิกแล้ว)
:: ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2538
:: ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
 
:: ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติมฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ 2559
:: ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ(ฉบับที่2) พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
   พ.ศ.2548
สพฐ.

:: ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
   ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เป็น
   นิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยการมอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ
   หรือการดำเนินการอื่น ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
:: หลักเกณฑ์การตรวจสอบกำกับติดตามดูแลและรายงานผลการใช้อำนาจของ
   ผู้รับมอบอำนาจ พ.ศ.2551
สำนักนายกรัฐมนตรี

:: ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
:: ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
:: เรื่องการไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ
:: ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ.2545
:: ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการจัดทำและการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติฯ...พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศฯ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536
:: ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524
:: ว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยการปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2544
   ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2532
:: ว่าด้วยการประสานงานการดำเนินคดีในความผิดตามกฎหมายการเงินการคลัง
   พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.2542
:: ว่าดวยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
:: ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2-6)
:: ว่าด้วยการพัสดุ(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2552
:: ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544
:: ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542
:: ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
   พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544
:: ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ.2527
:: ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
:: ว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523
:: ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2530
:: ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2535
:: ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2538
:: ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2541
:: ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 6)พ.ศ.2545
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
:: ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมฯ พ.ศ.2524
:: ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2535
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

:: ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543
:: ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่2)พ.ศ.2544
:: ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่3)พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่4)พ.ศ.2548
ก.พ.

:: ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551
ก.ค.ศ.

:: ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา
   ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552
:: ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
   ทางการศึกษา พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551
กระทรวงการคลัง(หรือกรมบัญชีกลาง)

:: การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัย
   หรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วได้รับการพิจารณายกเลิกเพิกถอน..ฯ พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสด(ฉบับที่2)ุ พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสด(ฉบับที่3)ุ พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ.2528
:: ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
   และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
:: ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
:: ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
:: ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสด(ฉบับที่2)ุ พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ.2546
;; ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
อื่นๆ

:: ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526
:: ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2539
:: ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(ฉบับท ี่4) พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
:: ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 (ยกเลิกแล้ว ดูระเบียบสำนักนายกฯ)
;; ว่าด้วยการลาของข้าราชการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2539 (ยกเลิกแล้ว ดูระเบียบสำนักนายกฯ )
:: ว่าด้วยการลาของข้าราชการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2542 (ยกเลิกแล้ว ดูระเบียบสำนักนายกฯ )
ข้อบังคับ
คุรุสภา

:: ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
:: กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการฯ พ.ศ.2552
กระทรวงศึกษาธิการ

:: การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
:: การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
   ประถมศึกษา
:: ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาและฯ พ.ศ.2551
:: ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาและฯ พ.ศ.2550
:: กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
:: การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546
:: เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
:: รายชื่อสถานศึกษาเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะฯ
:: เรื่องบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
:: แนวนโยบายในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
:: หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ที่มิใช่ผู้ปกครองซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑ์
   การศึกษาภาคบังคับอาศัยอยู่
:: หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพ ในการประเมินความพร้อม
   ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
:: ให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและการจัดการในสังกัด    สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
:: วิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัด
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549
สพฐ.
:: การเฝ้าระวังระงับเหตการณ์ใช้ความรุนแรง(ออกใหม่)+มาตรการ
:: การกำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
   แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553
:: ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สพฐ. พ.ศ.2552
:: การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
   การศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
   สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
:: ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
:: นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ในปีการศึกษา 2547
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ์อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
   ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด สพท.
:: หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
   การศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

:: การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรา
   กำลังพนักงานราชการ
:: หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และ
   แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
:: แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
:: ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  
:: ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 2)  
:: ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 3)  
:: ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 4)  

ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ

:: การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
:: การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
   ประถมศึกษา
:: ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาและฯ พ.ศ.2551
:: ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาและฯ พ.ศ.2550
:: กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
:: การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546
:: เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
:: รายชื่อสถานศึกษาเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะฯ
:: เรื่องบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
:: แนวนโยบายในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
:: หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ที่มิใช่ผู้ปกครองซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑ์
   การศึกษาภาคบังคับอาศัยอยู่
:: หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพ ในการประเมินความพร้อม
   ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
:: ให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและการจัดการในสังกัด    สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
:: วิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัด
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549
สพฐ.
:: การเฝ้าระวังระงับเหตการณ์ใช้ความรุนแรง(ออกใหม่)+มาตรการ
:: การกำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
   แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553
:: ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สพฐ. พ.ศ.2552
:: การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
   การศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
   สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
:: ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
:: นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ในปีการศึกษา 2547
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ์อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
   ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด สพท.
:: หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
   การศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

:: การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรา
   กำลังพนักงานราชการ
:: หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และ
   แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
:: แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
:: ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  
:: ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 2)  
:: ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 3)  
:: ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 4)  

คำสั่ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

:: รวมคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมาย มอบอำนาจทั้งหมดของ สพฐ.
:: คำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ.
:: คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สพท.,สพป.,สพม..
:: คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สถานศึกษา
:: คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สคศ.
:: คำสั่งแต่งตั้ง มอบหมาย มอบอำนาจใน สพฐ.(ยกเว้นคำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สคส.)