ที่ รายการ/รายละเอียด
1
โรงเรียนบ้านบุ่งบก ได้รับการบริจาคสนับสนุนจากผ้าป่าการศึกษาและได้รับงบประมาณการติดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตโรงเรียน รายละเอียดดังนี้
(1) ได้รับเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา จำนวน 100,000 บาท จากคุณสนิท-คุณสมพร มอญขาม และ คุณจิตติพงษ์ มอญขาม
(2) ได้รับงบการติดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตโรงเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช) ดังรายละเอียดแนบท้ายหมายเลข 1
2
โรงเรียนบ้านหนองคังคา ได้รับเงินบริจาค จากหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการศึกษา ในโรงเรียนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 127,700 บาท รายละเอียดดังนี้
  (1) ได้รับการสนับสนุนปรับปรุงห้องเรียน และอาคารเรียนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จำนวน 80,000 บาท
(2) ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จำนวน 27,700 บาท
(3) ได้รับการสนับสนุนสีทาภายนอกและภายในจากโรงงานน้ำตาลเอราวัณ จำนวน 10 ถัง เป็นเงิน จำนวน 20,000 บาท
3
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย อำเภอศรีบุญเรือง ได้รับบริจาคพัสดุอุปกรณ์พร้อมทั้งติดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนจากบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โครงการจัดให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม ปี 2553 ของคณะกรรมการกิจกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นมูลค่า 1,050,000 บาท ดังรายละเอียดแนบท้ายหมายเลข 2
4
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ได้ติดต่อขอรับงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษา และได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาจากหน่วยงานองค์การเอกชนต่าง ๆ ดังนี้
  (1) คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ชาวบ้านหนองโดนและบ้านศรีสมบูรณ์ร่วมจัดทำผ้าป่าสามัคคี จัดสร้างอาคารเรียนอนุบาล ในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ยอดปัจจัยทั้งสิ้น 442,010 บาท
(2) ได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 103,465 บาท ดังนี้
(2.1) โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง เป็นเงิน 78,000 บาท
(2.2) โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดขอนขาว เป็นเงิน 8,000 บาท
(2.3) โครงการจัดทำอ่างล้างจาน เป็นเงิน 8,365 บาท
(2.4) โครงการจัดทำห้องน้ำอนุบาล 1 ที่ เป็นเงิน 9,100 บาท
(3) โครงการเลี้ยงไก่ไข่ ได้รับงบประมาณจาก ส.ส.พิษณุ หัตถสงเคราะห์ ไก่ไข่ จำนวน 100 ตัว พร้อมอาหาร,อุปกรณ์เลี้ยงไก่และเงินสดอีก 3,000 บาท
(4) ชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาจากรายการ HAVE A NICE DAY ทางช่องไทยทีวีสีช่อง 3 มูลค่า 20,000 บาท
(5) อุปกรณ์กีฬา จากบริษัทซุปเปอร์แบงคอค จำกัด มูลค่า 10,000 บาท
(6) สีทาอาคารเรียนและอาคารประกอบ จากโรงงานน้ำตาลเอราวัณ จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 12 ถัง มูลค่า 60,000 บาท

5
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงได้รับการสนับสนุนจากนิสิตรายวิชา การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หน่วยสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พระครูสังฆรักษ์อำพร พลธมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเรไร และพระครูสุธรรม ปทุมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลย์ จังหวัดนนทบุรี พระครูสังฆรักษ์อำพร พลธมโม ได้มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่โรงเรียน มีรายการดังต่อไปนี้
  (1) นิสิต นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ทุนการศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท
- ทุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 21,900 บาท
- อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา เป็นเงิน 2,100 บาท
รวมเป็นเงิน 44,000 บาท
(2) พระครูสังฆรักษ์อำพร พลธรโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม (วัดบางพัง) จังหวัดนนทบุรี
- เวชภัณฑ์ยา เป็นเงิน 5,000 บาท
- อาหารสำเร็จรูป เป็นเงิน 5,000 บาท
- พรมปูพื้น เป็นเงิน 10,000 บาท
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
(3) พระครูสุธรรม ปทุมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลย์ จังหวัดนนทบุรี
- พรมเปอร์เซียอย่างดี เป็นเงิน 50,000 บาท
รวมเป็นเงิน 50,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,000 บาท
6

โรงเรียนดอนปอวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู คณะศิษย์เก่าพร้อมด้วยประชาชน  ชาวบ้านหนองบัวใต้ บ้านดอนปอ บ้านหนองสระพังและบ้านโนนอุดมพัฒนา ได้พร้อมใจกันจัดทำผ้าป่าศิษย์เก่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนปรับปรุงและจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์เข้าห้องสมุด ในระหว่างวันที่ 29 – 30 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ในการจัดงานนี้ได้ยอดเงินในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา จำนวน 417,413 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบสามบาทถ้วน)

  หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เริ่ม ณ เดือน มีนาคม 2556
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โทร. 042-360659,042-360661

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 2440 ครั้ง