เว็บไซต์กลุ่มงาน
โปรแกรมสำนักงาน (E-Service)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข่าวกิจกรรมจากโรงเรียนในสังกัด
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ประกาศเจตจำนงสุจริต

การมีส่นร่วมป้องกันการทุจริต

การมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต

การเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง
Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name
การบริหารงานบุคคล
Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name
การดำเนินงานป้องกันการทุจริต
Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name Random Name
Random Name
Random Name
Random Name
Random Name
Random Name
Random Name

ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

โรงเรียนในสังกัด

ครูและบุคลากรในสังกัด

นักเรียนในสังกัด

บุคลากร สพป.นภ 1