เว็บไซต์กลุ่มงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / โรงเรียนในสังกัด

ข่าวกิจกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / โรงเรียนในสังกัด

การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
โปรแกรมสำนักงาน (E-Service)
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
Random Name Random Name
Random Name Random Name

ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

โรงเรียนในสังกัด

ครูและบุคลากรในสังกัด

นักเรียนในสังกัด

บุคลากร สพป.นภ 1