Random Name
Random Name
Random Name
Random Name

โปรแกรมสำนักงาน (E-Service)

กลุ่มหน่วยงานภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / โรงเรียนในสังกัด

ข่าวกิจกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / โรงเรียนในสังกัด


ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

โรงเรียนในสังกัด

ครูและบุคลากรในสังกัด

นักเรียนในสังกัด

บุคลากร สพป.นภ 1

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1